Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende økonomisk virksomhet.

Jeg hadde akvarium hjemme, og har faktisk vært interessert i fisk så lenge jeg kan huske, forteller 79-åringen på Teams-forbindelse fra feriehuset i Frankrike.
    – Jeg begynte å studere biologi, og somrene tilbrakte jeg som assistent på forskningsfartøyene til Havforskningsinsttuttet.  Til sammen var jeg om bord i 12 måneder. Det endte i en hovedoppgave om rognkjeks, forteller han.
    Mens den opprinnelige planen var å bli havforsker, ville skjebnen det annerledes. I 1969 begynte den nyutdannede fiskeribiologen å interessere seg for oppdrett, og turen gikk i 1970 til Danmark, der oppdrett av regnbueørret var en etablert næring. Oppholdet ga Myrseth innblikk i fôring og drift av dammene. 
    – Der lærte jeg veldig mye, og det var jo til og med faglitteratur på området, sier Myrseth. Og erfaringen fra Danmark skulle snart få følger.
    – Da Stolt Nielsen Rederi A.S. averterte etter en marinbiolog i 1971, var jeg i et hyggelig intervju med Jacob Stolt-Nielsen jr.  og fikk jobben. Ideen den gangen var å starte med hummeroppdrett, og jeg lagde en studie som viste at det nok ikke var så enkelt å få til, fordi hummerlarvene er kannibalistiske, forklarer Myrseth. 
    – På omtrent samme tid ble den første norske oppdrettslaksen solgt av Mowi, som baserte produksjonen på smolt som var ut i deres egne klekkerier. Jeg foreslo at vi heller skulle se på mulighetene med laks og ørret, sier Myrseth. 

På samme tid ville Hydro selge seg ut av Mowi, og Myrseth og Stilt-Nielsen reiste rundt og så på anleggene i Norge. – Det var det også mye læring i, selv om den handelen ikke ble noe av, forteller Myrseth.
    – Men det var mangel på smolt, og vi bestemte oss for å starte med smoltproduksjon. 
    Sea Farm ble startet i 1972, med laks- og ørretoppdrett som forretningsområde. Det ble bygd matfiskanlegg på Karmøy med ørret. Klekkeri og settefiskanlegg ble bygd på Fjon i Sveio, like nord for Haugesund, der det var store vannressurser. Det sto ferdig i 1974, og den første smolten ble levert fra anlegget i 1975. 
    – Det hadde da vært krise i næringen, og starten ble vanskelig, forteller Myrseth. 
    – Vi fikk problemer med å selge ørreten fra Karmøy-anlegget, og det ble også vanskelig å få solgt laksesmolten, og vi fikk med nød og neppe solgt de tretti tusen vi hadde produsert. Det ble noen tusen her og noen tusen der. Ørretyngelen ble kjørt til sildeoljefabrikk.

Nå var gode råd dyre. Myrseth reiste land og strand rundt for å undersøke markedet for smolt, og fikk napp nordover. Spørsmålet var om smolten ville tåle transporten.
    – Jeg kom til at svaret var ja, og vi inngikk leveringsavtaler der vi tok risikoen knyttet til transport og 30 dager etter at den ble levert, forteller Myrseth. 
    – Det gikk veldig bra, og vi inngikk flere langsiktige avtaler om levering av laksesmolt. Ørreten var historie. 
    – Men det var en utfordring å skaffe rogn. Hoveddelen kom fra svenske Vattenfall, men også fra Island, forteller Myrseth.  
    – Utviklingen gikk fort, og vi begynte med oppdrett i ferskvann Sveio og bygde et anlegg i Nord-Trøndelag. I 1980 kom vi inn med en eierandel i Sævereid fiskeanlegg. Alt gikk i smolt. Vi hadde fått taket på både smoltproduksjon og transport, og vi hadde mange kunder langs kysten fra Ryfylke til Hammerfest, forteller han.

I 1973 kom det en midlertidig konsesjonslov som begrenset mulighetene for å sette i gang med matfiskoppdrett i sjø – det var forbeholdt lokale interesser. Dessuten kunne man ikke være majoritetseier i mer enn ett matfiskanlegg. Det gjorde ekspansjon i Norge vanskelig. Dette ble ikke endret før 1990, da banker plutselig ble eiere av oppdrettsanlegg som følge av konkurser i bransjen. 
    – Resultatet er at vi så oss om etter muligheter i utlandet, og i 1980 satte vi i gang med smoltproduksjon i Skottland, sier Myrseth. Men Sea Farm hadde bitt seg merke i den store norske eksporten av laks til USA, og undersøkte muligheten for å etablere seg i Seattle. I de neste årene etablerte det stadig voksende selskapet seg i USA og Canada (Øst- og vest-kysten),  med oppdrett av både smolt og matfisk av atlantisk laks. I California i USA ble det etablert oppdrett av white sturgeon for produksjon av kaviar. Kunnskapen om dette fikk vi fra den russiske flyktningen Serge Doroshov.

Bjørn Myrsteh var tidlig ute og viste interesse for oppdrett av marin fisk, blant annet torsk. Foto: Privat.

I 1985 ble Sea Farm børsnotert som første norske oppdrettsselskap, etter å ha levert god lønnsomhet over flere år. Myrseth hadde i de vanskelige årene etablert en eierandel på 10 prosent i selskapet, som året før hadde kjøpt engelske Shearwater Fish Farmering, som drev oppdrett av ørret og også hadde virksomhet i UK (ørret ) og i Frankrike, Spania og Hellas med oppdrett av marin fisk som piggvar, havabbor (sea bass ) og havbrasme ( guilthead sea bream). Nå var produksjon av matfisk også aktuelt, ved siden av smoltproduksjon. I USA ble det i California også etablert oppdrett av white sturgeon for produksjon av kaviar. 
    – Samtidig, i 1985, ble restriksjonene knyttet til klekkerier opphevet i Norge, og det ble bygd mange nye klekkerier, sier Myrseth. Da ble det etter hvert overskudd på smolt, og Fiskeoppdretternes salgslag gikk konkurs sammen med ca. 30 prosent av selskapene i næringen. Mange gründere mistet det de hadde bygd opp.  Det skapte krise i næringen, og i 1991 ble lovgivningen endret slik at begrensinger på eierskap ble tatt bort og fisk kunne pantsettes. Alt dette gav grunnlag for ny vekst i næringen. 

Myrseth lærte mye av Jacob Stolt-Nielsen om forretningsdrift, og i 1986 sluttet Myrseth  i Sea Farms og startet Marine Farms. Selskapet gikk inn i lakseoppdrett i Chile og Skottland og oppdrett av havabbor og hav- brasme i Hellas og fra 1990 også  i Spania. Selskapet vokste jevnt og kjøpte etter hvert ut sine partnere i UK og Spania. Selskapet Galaxidi Marine Farms ble i 1995 solgt slik at virksomheten i Middelhavet kunne konsentreres om selskapet i Culmarex i Spania. 
    I Chile gikk Marine Farms i kompaniskap med tre chilenske selskaper som manglet smolt. Selskapet Salmones Huillinco  ble en stor smoltprodusent som tjente gode penger. Chilenerne tok ut hele overskuddet som utbytte, og dette kom også vel med for marine Farm som bygget opp selskapene i Europa. 
    Over årene vokste selskapene i Spania og UK.  I UK drev vi både med produksjon av rogn, smolt og matfisk. Rognen eksporterte vi bl. a til Chile, forteller Myrseth. 
    Det å være diversifisert så vi på som en fordel, var det lave priser på laks, så var ikke prisene på Middelhavsfisk nødvendigvis lave. 
    I 2000 hentet selskapet inn penger fra eksterne investorer for videre vekst på bl. a. matfiskkonsesjoner vi kjøpte og fikk tildelt i Norge. Men hurtig vekst og lave
laksepriser i 2003 gjorde at vi i 2004 igjen hentet mer penger eksternt, og i 2006 ble selskapet børsnotert  –  min andre børsnotering, sier han. 

Marine Farms kunne fortsette å vokse, sier Myrseth, som i disse årene hadde en rekke internasjonale verv. Han hadde også ekspandert til Vietnam og Belize, og etablert seg i Norge med oppdrettsanlegg. I 2010 ble selskapet solgt til Morpol ASA, et polsk selskap som var stort på videreforedling av laks og som nå ville inn i oppdrett. Marine Fars ble nå tatt av børs.
    – Jeg har vært heldig og fått med meg gode medarbeidere i landene vi har drevet. De har gjort en formidabel innsats. Med en «fraværende eier» har disse spilt en viktig rolle, men det har gjort at jeg har vært mye på reise og da alltid med joggesko i kofferten. Det er viktig å holde seg i god fysisk form, så jogge gjør jeg fortsatt regelmessig, forteller 79-åringen. 
    – Det er hyggelig å se at selskapene jeg startet har utviklet seg videre med nye eiere. Culmarex i Spania oppdretter nå over 20 000 tonn og er Spanias største oppdretts- selskap. I Skottland har selskapene vokst og Galaxidi Marine Farm  i Hellas lager nå over 12 000 tonn fisk, sier han.

Myrseth  ble etter salget av Marine  pensjonist, men er fortsatt aktiv i næringen gjennom styreverv ogprosjektutvikling.  Fra 2012 til 2014 var han styreformann i Morpol ASA inntil  dette selskapet ble kjøpt av Mowi ASA.
    Hva slags fremtidsvyer har du for norsk oppdrett? vil vi vite.
    – Næringen står sterkt kunnskapsmessig og i markedet, nå gjelder det å holde tempoet oppe og utvikle seg videre. Noe av det viktigste er nok å få kontroll på sykdom og lus, og her mener jeg at det må sterkere regulering til når det gjelder anleggenes tetthet og lokalisering i sjø. Havmerder og lukkede resirkuleringsanlegg på land kommer også til å bli viktige fremover, sier han.
    – Jeg tror også at det finnes muligheter som ikke blir utnyttet, for eksempel når det gjelder torsk og flatfisk, men også innlandsfisk som gjørs, røye og abbor, sier han. 
    – Dessuten tror jeg det blir viktigere og viktigere å tenke internasjonalt. Om tjue år tror jeg USA og Kina kommer til å konsumere laks som er produsert lokalt i RAS-
anlegg. Derfor blir det svært vesentlig å følge etter markedet og samtidig ha  øynene åpne for at det finnes en rekke høyprisarter som har stort potensial ved siden av laks. Her må næring og forskning tenke offensivt!

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...